Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Strona główna

Nowa inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Samorząd miasta Wysokie Mazowieckie od wielu lat prowadzi inwestycje mające na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Poprzez sukcesywną modernizację kanałów sanitarnych miasto osiągnęło niemal 100% poziom skanalizowania. Władze miasta zdawały sobie sprawę, że jedną z najważniejszych spraw jakie muszą w tym kierunku zrobić to remont kolektora głównego i modernizacja stacji uzdatniania wody. Kiedy jesienią 2013r. pojawiła się możliwość dofinansowania (85%) inwestycji środowiskowych z POIiŚ, podjęta została decyzja o złożeniu projektu na kompleksowe uregulowanie miejskiej gospodarki wodno-ściekowej.

- Remont kolektora sanitarnego planowany był od wielu lat ze względu na jego zły stan techniczny. Najbardziej zniszczony odcinek został przebudowany przebudową ul. Długiej. Jednak konieczne są dalsze remonty. Podobna sytuacja jest ze stacją uzdatniania wody. Ze względu na rolniczy charakter obszaru, na którym się znajdujemy, niektóre związki pojawiające się w wodzie są coraz cięższe do usunięcia i kosztowne. W związku z tym przebudowa stacji i jej unowocześnienie jest niezbędne. Jeśli chodzi o budowę oczyszczalni to stwierdziłem, że jeżeli pojawia się szansa na budowę własnej komunalnej oczyszczalni ścieków to trzeba w końcu to zrobić. Obecnie miasto korzysta z oczyszczalni ścieków należącej do SM Mlekovita. Miasto może zrzucać ścieki na oczyszczalnie na podstawie umowy. Niemniej cena za oczyszczanie ścieków ustalona w 1992r. sukcesywnie rośnie. Okresowo od właściciela oczyszczalni wpływały pisma dotyczące podniesienia kosztu oczyszczania 1m3 ścieków. Jednak mając na względzie dobro mieszkańców starałem się wynegocjować jak najniższą cenę. Poza tym należy zwrócić uwagę, że obecnie Mlekovita to grupa kapitałowa o szybko ewoluującej strukturze. Mówiąc wprost, podstawowe zadanie gminy tj. zapewnienie oczyszczania ścieków leży w rękach przedsiębiorstwa. Program z jakiego aplikowaliśmy ukierunkowany był na budowę oczyszczalni, bez budowy oczyszczalni nasz wniosek nie otrzymałby dofinansowania.  Uważam, że w sytuacji gdzie można było uzyskać środki na budowę oczyszczalni decyzja o jej budowie była uzasadniona. Należy tez zauważyć, że wkład miasta w tą inwestycję to 3,5 mln zł. za taką kwotę nie mógłbym wyremontować nawet kolektora– tak Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko opisał  powody aplikowania o dofinasowanie.

21 lipca 2014r. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, działając w imieniu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 364 650 zł w tym:

- 19 603 550 zł – dofinansowanie,

- 3 459 450 zł – wkład własny miasta,

- 5 274 590 zł – VAT.

Palnowany termin zakończenia projektu to 31.12.2015r.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca projektu i robót budowlanych Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. – Lider, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Karol Brodowski – Partner. W ramach kontraktu wykonane będą 3 zadania:

Zadanie 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody – koszt wykonania 9 063 870 zł brutto

Zadanie 2. Modernizacja głównego kolektora sanitarnego – koszt wykonania 4 920 000 zł brutto.

Zadanie 3. Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków – koszt wykonania 13 899 000 zł brutto.

Mimo, że miasto od wielu lat skutecznie aplikuje i rozlicza projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej to zadanie, o którym mowa jest największe i najtrudniejsze, o czym mówi sam Burmistrz Miasta:

- w naszym dorobku mamy kilka dużych inwestycji z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach programów regionalnych. Jednym z pierwszych i najbardziej widocznych jest budowa Pływalni Miejskiej „Wodnik”, który według założeń po wybudowaniu chciałem – mówi Burmistrz – żeby była pierwszą w Polsce pływalnią, która sama się finansuje. Jednak ze względu na duże koszty eksploatacyjne nie udało się tego stworzyć i dzisiaj do zbilansowania musi być dotacja ok 500 tyś. zł rocznie. Na dzień dzisiejszy występuje zadłużenie 300 tyś. zł, które będzie spłacone w roku 2014 i pierwszej połowie 2015r. Rolą samorządu jest inwestowanie we wszelką infrastrukturę społeczną np. do Miejskiego Ośrodka Kultury dopłacamy 800 tyś. rocznie, do szkół ponad 3 mln. zł, do przedszkoli 2 mln. zł – ale od tego jesteśmy. Kolejne dofinansowania przeznaczone były na uzbrajanie miejskich ulic i terenów przemysłowych, na których obecnie powstają coraz nowe obiekty. Pieniądze zewnętrzne to trudny temat, ścierają się ze sobą przepisy wspólnotowe i krajowe, które nie zawsze idą w parze. W trakcie trwania programów zmieniają się ustawy powodując nieprzewidziane sytuacje. Tak było z wnioskiem na rozbudowę składowiska odpadów. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, ze względów proceduralnych umowa na dofinansowanie nie została podpisana. W czasie trwania negocjacji z Instytucją Zarządzającą w tej kwestii, ustawodawca zmieniał już przepisy dotyczące funkcjonowania wysypisk. Kilka miesięcy później weszła w życie ustawa, która uniemożliwiałaby działanie naszego składowiska ponieważ nie spełnialiśmy wskaźnika zaludnienie na poziomie 120 tyś mieszkańców. Reasumując gdyby miasto podpisało umowę i wykonalibyśmy inwestycje to stracilibyśmy kilka milionów - zarówno dofinansowanie jak i wkład własny. Miasto nie mogłoby utrzymać trwałości projektu przez 5 lat, co jest warunkiem koniecznym, ponieważ ustawa uniemożliwiała funkcjonowanie instalacji na naszym terenie. Przy realizacji obecnego projektu najważniejsze jest sprawne działanie, ponieważ na wykonanie całego zdania od zaprojektowania po rozruch mamy czas do końca 2015r. To największa inwestycja jaką będę realizować od kiedy pełnie funkcję burmistrza i najtrudniejsza ze względu na jej rozmiar i krótki czas realizacji

Realizacja projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” przyniesie duże korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Miasto będzie posiadało nowoczesną infrastrukturę zaopatrzenia w wodę pitną i oczyszczania ścieków komunalnych. A ceny?

- nie przewidujemy podwyżek za wodę i ścieki. Mając nowoczesne filtry do uzdatniania wody, nowe studnie i technologię oraz nowoczesną oczyszczalnie ścieków ze szczelnym kolektorem sanitarnym nastawiamy się na zmniejszenie opłat – stwierdził Burmistrz Jarosław Siekierko.

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW