Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolnaBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie informuje, że istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie , objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 938) programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2015/2016 w:

 

1/ * klasach III szkoły podstawowej
 * klasach IV technikum

2/ uczniowie niepełnosprawni:

- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych - z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów - z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie.

 

I. Planowana kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

zobacz tabelę – załącznik nr 5

 

II. Termin składania wniosków:

Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników – do dnia 11 września 2015 r. Wzory wniosków (Zał. 1-3) są dostępne w poszczególnych szkołach i na stronie internetowej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy: Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • ·uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
 • ·uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne,
 • ·uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

 

Do wniosku należy dołączyć:

– w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na kryterium dochodowe, zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

– w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie. Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Zwrot kosztów indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, lub

- paragon lub

- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” (wzór-załącznik nr 4).

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

- Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

 

Zał. 1 - Wniosek Nr 1 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. (dotyczy uczniów klas III szkoły podstawowej i IV technikum) – ze względu na kryterium dochodowe,

Zał. 2 - Wniosek Nr 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. (dotyczy uczniów klas III szkoły podstawowej i IV technikum) – ze względu na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Zał. 3 - Wniosek Nr 3 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. (dotyczy uczniów niepełnosprawnych),

Zał. 4 – Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,

Zał. 5 – Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów.

 

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Siekierko

 

Wyprawka szkolna – jak obliczyć kryterium dochodowe

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW