Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Wyprawka szkolnaBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie informuje, że istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1045) pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia zawodowego, dopuszczonych do użytku szkolnego, będą objęci uczniowie niepełnosprawni:

 

- słabowidzący,
-  niesłyszący,
-  słabosłyszący,
-  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
-  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
-  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,

uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I – III i VI szkoły podstawowej, do klasy III gimnazjum, lub szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

I.  Planowana kwota dofinansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, została określona w rozporządzeniu MEN i podana w piśmie PKO do dyrektorów szkół i organów prowadzących (nr RE.531.5.2.2016). Kwoty dofinansowania zawiera  załącznik nr 1.


II. Termin składania wniosków:

Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników – do dnia
12 września 2016 r.
Wzór wniosku (załącznik nr 2) jest dostępny w poszczególnych szkołach i na stronie internetowej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.          

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:  

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2016 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Do wniosku należy dołączyć: kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Zwrot kosztów indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, lub      
- paragon lub  
- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” (załącznik nr 3).

IV. Definicje

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

- Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną (art.3 pkt. 24 ustawy).

V. Załączniki

 

Zał.1 - Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów.

Zał.2 - Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 r.

Zał.3 - Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW